Felles kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk

En arbeidsgruppe med representanter fra flere fylker og Panda analyse har utformet indikatorer som beskriver tilstanden for regionale kompetansebehov i alle fylkene.

Analysegruppa Per Overvik  

Resultatet er en rapport som inneholder et felles indikatorsett som kan brukes til å beskrive behovene og tilgangen til kompetent arbeidskraft i hvert enkelt fylke, og for regionene samlet.

Grunnlag for analyser og læring

Indikatorsettet skal gi fylkene et utgangspunkt for å se sitt eget fylke sammenlignet med andre, og være grunnlag for å utarbeide et mer omfattende kompetanse-kunnskapsgrunnlag.

Indikatorsettet vil være et grunnlag for dialog og diskusjon og gi kunnskap om status for arbeidslivets behov for kompetanse og kompetansen i den tilgjengelige arbeidsstyrken i regionen. 

Indikatorene vil bidra i dimensjonering av videregående opplæring og fagskole, samt innspill til UH i arbeidet med integrering og bosetting som grunnlag for karriereveiledning. For nasjonalt nivå kan et godt og helhetlig system bedre beskrive kompetansetilstanden i ulike fylker.

5 temaer

Kompetansefeltet er et komplekst fagfelt, der er behov for flere indikatorer som belyser hvert tema, derfor falt arbeidsgruppen ned på 30 indikatorer fordelt på 5 ulike tema.

  • arbeidsstyrken
  • arbeidsmarked
  • tilgang på formell kompetanse
  • behov for mer etter- og videreutdanning
  • svak tilknytning til arbeidslivet

Resultat av godt samarbeid

Arbeidsgruppen har vært opprettet etter initiativet til fylkeskommunale nettverk for regional kompetansepolitikk og støttet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Trøndelag fylkeskommune har ledet dette arbeider der Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Panda analyse og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse også har vært involvert.

Det har virkelig vært en glede å jobbe i en slik gruppe på tvers av fylkeskommunene. Samarbeid er tingen, sier Per Jorulf Overvik fra Trøndelag

- Fylkeskommunekollegiet vedtok 19. august 2022 at indikatorsettet tas i bruk av alle fylkeskommunene. Arbeidsgruppen har fått videre mandat til å utrede teknisk drift og plan for implementering og spissing av indikatorsettet. Samt foreslå formalisert samarbeid mellom Panda analyse og fylkeskommunenes nettverk for regional kompetansepolitikk, forteller Lisbeth Pedersen fra Trøndelag fylkeskommune.

Les en kort versjon av rapport her

Les en fullversjon her