Rapporter, artikler, statistikk og prognoser

På denne siden publiserer vi aktuelle rapporter, analyser og data som er relevant for deg som ønsker innsikt i kompetanseområde. 

 

Publisert i 2023:

 

 • The Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum. Nesten en fjerdedel av jobbene vil endres innen 2027 (hvor millioner forsvinner), ifølge rapporten. Den vektlegger at grønne jobber kommer til å øke de neste fem år, imidlertid den største absolutte økningen i arbeidsplasser vil komme i utdannings- og landbrukssektoren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • IKT-næringens kompetansebehov. SØA har på oppdrag fra Abelia kartlagt behovet for IT-kompetanse. Rapporten bygger på en rapport fra 2021, som viser at det med dagens kapasitet i utdanningssystemet vil mangle rundt 40,000 med IT-relatert utdanning i 2030.

 

 

 

 

 • Circularity Gap Rapport 2023. Fra 2018 har sirkulariteten i verden fått en nedgang fra 9,1 til 7,2 prosent. Norge på jumboplass i Europa.

 

 

 

 • Les funnene fra prosjektet Regionale forskjeller i utenforskap. Andelen av befolkningen som er utenfor arbeidsmarkedet og utdanning og som mottar en eller annen form for ytelse varierer fra 2,9% i Røyrvik i Trøndelag til 14,2 % i Eidskog i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Telemarksforsking og Nordlandsforskning.

 

 • Global Risks Report 2023 fra WEF. I dag er energikrisen helt øverst i risikoanalysen, etterfulgt av matkrisen og levekostnadene. Om 10 år er seks av de ti globale risikoene blir dominert av klima og miljørisikoer og risikoene forbundet med det, for eksempel storskala ufrivillig migrasjon og geopolitiske konfrontasjoner.

 

Publisert i 2022:

 

 • YS Arbeidslivsbarometer 2022. Færre arbeidstakere enn noen gang er interessert i etter- og videreutdanning. Samtidig er det færre som opplever at de har tilstrekkelig kompetanse.

 

 • Europakommisjonens årlige Joint Employment Report viser at knappheten på arbeidskraft og kompetanse i EU er nå høyere enn før pandemien, særlig innen helse- og omsorgsyrker, bygg- og anlegg, software og ingeniøryrker. EU-delegasjonens halvårsrapport om arbeids- og sosialsaker.

 

 

 

 • Målrettede samfunnsoppdrag i Norge. NIFUs rapport er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med å revidere langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

 

 • Abelias Fremtidsrettede Arbeidsgivere viser til hva som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver, er ekspertpanelet helt klare på at kompetanse ligger på topp tre av det som er viktigst av arbeidsgivere å levere på fremover for å både beholde og sikre god rekruttering til sin virksomhet.

 

 

 • Education at a Glance 2022. OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene blant annet når det gjelder bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

 

 • State of the Nordic Region 2022. Nordregio Report 2022:2. State of the Nordic Region publiseres annethvert år og gir en omfattende redegjørelse for regionale utviklingstrekk i de nordiske landene basert på de nyeste statistiske dataene.

 

 

 • Framtidige kompetansebehov - et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Denne rapporten beskriver situasjonen på arbeidsmarkedet fra og med starten av pandemien i 2020 og til og med i dag. Rapporten er en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Kompetansebehovsutvalgets første rapport utgitt i 2018.

 

 

 

 

 

 

 • Omstillingsbarometer 2021. Abelias rangering avdekker både styrker og svakheter for Norge på viktige omstillingsområder. Norge sakker akterut på teknologi og digitalisering, har historisk lav entreprenøraktivitet, og et stadig større kompetansegap.

 

 

 

 

 • Veikart for grønt industriløft. Dette veikartet er startskuddet for regjeringens arbeid for grønt industriløft. I dokumentet presenteres  nye ambisjoner, virkemidler og tiltak.

 

 • Årets Kandidatundersøkelse. Kandidatundersøkelsen er en regelmessig spørreundersøkelse til nyutdannede mastere fra universiteter og høgskoler i Norge, som gjennomføres av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 

 • NAVs Bedriftsundersøkelse 2022. Bedriftsundersøkelse viser bl.a. at arbeidsgivere i Øst-Viken vil mangle kvalifisert arbeidskraft på ca 9800 personer. Etterspørselen etter arbeidskraft innen bygg- og anleggsvirksomhet har passert helse- og sosialtjenester, som tidligere hadde størst etterspørsel.

 

 

 • Viken | SMB-barometeret (bdo.no) fra BDO. I Østfold forventer 45 prosent av virksomhetene omsetningsvekst de neste 12 månedene, mens 63 prosent forventer vekst på lengre sikt (3 år). Men nesten 4 av 10 virksomheter i Østfold mener at usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer - og mangel på kompetanse eller arbeidskraft - er sannsynlige hinder for positiv utvikling i 2022. 

 

 

 • Framtidige kompetansebehov i ØstfoldPå oppdrag fra Viken fylkeskommune har SØA gjennomført en analyse av utviklingstrekk og endringskrefter som påvirker arbeidslivets kompetansebehov i Østfold.

 

 

 • Kompetanseplattform for livslang læring. Utredning av konsept fra HK-dir, Sikt og Lånekassen. Kompetanseplattformen skal legge til rette for å dele data om utdanningstilbud fra kompetansetilbydere og oppnådd kompetanse for enkeltindivider, både innen videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning. 

 

 • På oppdrag fra Kompetanseforum Østfold har Blå Kors Fredrikstad gjennomført et forprosjekt "Inkluderingskompetanse. En verktøykasse for næringslivet". Les rapporten her (PDF, 516 kB)

 

 

 

 

 • Evaluering av fagskolemeldingen - finansieringssystemet viser bl.a. at fagskolene mener at finansieringssystemet er bygd opp på en god måte, men de ønsker seg mer forutsigbare vilkår og mer ressurser til å videreutvikle seg. Evalueringen er gjennomført av Deloitte, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

 

 • Evaluering av treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et element i kompetansereformen Lære hele livet. Evalueringen tyder på at utdanningsprogrammene har møtt behovene i bransjene. Programmene har vært populære og nådd deltakere med lav formell kompetanse som ellers kanskje aldri ville tatt etter- og videreutdanning. Evalueringen er gjennomført av Fafo. 

 

 • NHOs kompetansebarometer 2021 oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel – og høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014).

 

 • PwCs kompetanserapport 2022. Årets kompetanserapport fra PwC viser at virksomheter som har kommet godt i gang med kompetanseutviklingsprogrammer opplever økt innovasjon og aksellerert digital transformasjon,I tillopplever virksomhetene styrket organisasjonskultur og engasjement blant ansatte, samt økt attraktivitet i rekruttering og evne til å beholde medarbeidere. 

 

 

 • Kartlegging av unges utdannings- og yrkesvalg. Kartleggingen viser at nesten halvparten av de unge syns det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. Videre oppgir fire av ti voksne ville valgt en annen utdanning om de skulle valgt på nytt i dag. Kartleggingen er gjennomført av Opinion på bestillingen fra HK-dir.

 

 

 

Publisert i 2021:

 

 

 • HK-dir har levert et kunnskapsgrunnlag til ny langtidsplan for forskning og høyre utdanning. Les her.

 

 

 

 • OECD Skills Outlook 2021. Learning for life. Rapporten utforsker hvordan politikk best kan fremme livslang læring for alle. Den fremhever nøkkelrollen som spilles av sosio-emosjonelle og motiverende faktorer for å forme vellykket engasjement for livslang læring.

 

 

 

 

 

 

 

 • Tverrgående ferdigheter er de som trengs i mange forskjellige typer jobber og sektorer. Kommunikasjon og teamarbeid er enda mer nødvendig. Kanskje de mest etterspurte ferdighetene i dag er digitale, enten det er generell datakunnskap, evnen til å bruke spesifikk programvare eller ferdigheter i sosiale medier. Les mer i OECDs sin rapport her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kompass 2021 - sosial ulikhet, ubrukt potensial. Kompass er en årlig rapport fra Kompetanse Norge, som sammenstiller relevant statistikk og forskning innenfor et avgrenset temaområde. Årets utgave handler om sosial ulikhet, bl.a. i unges utdanningsvalg og voksnes læring.

 

 

 • En rapport fra Menon Economics  "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?" viser at den norske dataøkonomien står for en årlig verdiskaping på 150 milliarder kroner og sysselsetter 100 000. På ti år kan dette dobles og dermed gjøre den datadrevne verdiskapingen større enn den fra olje- og gass.

 

 

 

 

 • NHOs Kompetansebarometer 2020. Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov.

 

 

 • Jobbundersøkelse 2021. FINNs ferske jobbundersøkelse viser at det er flere som nå vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller ser på muligheter andre geografiske steder.

 

 • HR-Norges HR-Undersøkelse 2021, som tar for seg blant annet de endringene knyttet til kompetanseutvikling og hvor virksomhetene ansetter fra.

 

 • Fafo-rapport "From zero to hero". Temaet i denne rapporten er frafall og metoder for å få sårbar ungdom tilbake til opplæring eller ut i lønnet arbeid. Konkret settes søkelyset på Café Hanco, som er et ungdomstiltak i regi av Viken fylkeskommune.

 

 

 

 

 • Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

 

 • Les NAVs omverdensanalyse 2021 om de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035

 

 

Publisert i 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer Geir Magnussen og Erik Magnussen TF-rapport nr. 546. Les her.  (PDF, 3 MB)

 

 • Verdikjeder i Norge. Rapport nr. 16-2020 fra Samfunnsøkonomisk analyse. Les her.

 

 • Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. Les her.

 

 • Stortingsmeldingen Lære hele livet. Les her.

 

Publisert 2019 og tidligere:

 

 

 

 

 • NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Les her.

 

 • NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». Les her.

 

 

 • Kompetansebehovsutvalgets andre rapport om hvilke utfordringer må håndteres for å møte framtidens kompetansebehov? 1. februar 2019.  Les rapporten her.

 

 • Kompetansebehovsutvalgets første rapport, som gir en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov ble overlevert 31.01.2018.  Les rapporten her.

 

 

 • Småbedriftslivet, strategi for små og mellomstore bedrifter. Les her. 

 

 • Fafo rapport for EVU-utvalget "Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor". Rapporten kartlegger ordninger for etter- og videreutdanning som finnes i arbeidslivet i offentlig sektor.  Les rapporten her.

 

 • "Scenarioanalyse av framtidens tilbud og etterspørsel etter kompetanse." Fra Samfunnsanalyse, bestilt av Kompetansebehovsutvalget. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle alternative utviklingsbilder for norsk økonomi og bruke disse for analyser av kompetansebehovene fremover. Les her.

 

Mer