Rapporter, statistikk og prognoser

Et solid kunnskapsgrunnlag forankret og avstemt hos regionale aktører er en grunnleggende forutsetning for utvikling av regional kompetansepolitikk.
Her finner du aktuelle rapporter, analyser og data.

SSBs rapport Kompetanseutvikling under Covid-19, som presenterer deskriptiv statistikk som viser deltakelsen i formell (videre)utdanning og ikke-formell opplæring før og under koronapandemien i henholdsvis 2019 og 2020.

Nesten 1 av 5 unge voksne har ikke fullført videregående skole. Dette kommer frem i Education at a Glance, OECDs årlige rapport for utdanningssektoren.

Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021–2025. Et hovedmål at universiteter og høyskoler i enda større grad skal bidra med den kompetansen som folk, bedrifter og det offentlige trenger for å lykkes med den digitale omstillingen. 

I 2031 vil kommunene i Norge trenge ca. 45 600 flere årsverk i helse og omsorg enn i dag. Dette viser KS sin Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021.

Tverrgående ferdigheter er de som trengs i mange forskjellige typer jobber og sektorer. Kommunikasjon og teamarbeid er enda mer nødvendig. Kanskje de mest etterspurte ferdighetene i dag er digitale, enten det er generell datakunnskap, evnen til å bruke spesifikk programvare eller ferdigheter i sosiale medier. Les mer i OECDs sin rapport her.

Norge sakker akterut på digitalisering i følge Abelias Omstillingsbarometeret 2021.

Regional Innovation Scoreboard (RIS) presenterer komparative regionale data for innovasjonsaktivitet i Europa.

Videre vekst og kvalitet. Strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. Ny strategi for fagskolene skal bidra til økt kvalitet.

Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor.

Les en ny NIFU-rapport for kandidatundersøkelsen 2020, som viser at pandemien har gjort arbeidsmarkedet tøft for nyutdannede. 

Les Nasjonal strategi for ein grøn sirkulær økonomi

Les NHO's Økonomisk overblikk 2/2021

Les Kunnskapsgrunnlaget for integrering og mangfold i Viken

Stortingsmelding Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Les NAVs Bedriftsundersøkelse 2021 for Øst-Viken.

Kompass 2021 - sosial ulikhet, ubrukt potensial. Kompass er en årlig rapport fra Kompetanse Norge, som sammenstiller relevant statistikk og forskning innenfor et avgrenset temaområde. Årets utgave handler om sosial ulikhet, bl.a. i unges utdanningsvalg og voksnes læring.

Stortingsmelding om videregående opplæring. Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Ett av de store grepene i meldingen er en fullføringsreform.

En rapport fra Menon Economics  "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?" viser at den norske dataøkonomien står for en årlig verdiskaping på 150 milliarder kroner og sysselsetter 100 000. På ti år kan dette dobles og dermed gjøre den datadrevne verdiskapingen større enn den fra olje- og gass.

Stortingsmelding Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon. Formålet med meldingen er å legge fram regjeringens politikk for verdiskaping med data som ressurs.

Rapporten «Befolkningens digitale kompetanse og deltakelse», som er laget av Kompetanse Norge på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartement, viser at 41 prosent av befolkningen sier de har opplevd et større behov for digitale ferdigheter under koronapandemien.

Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Målet med Stortingsmeldingen Utdanning for omstilling er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet.

NHOs Kompetansebarometer 2020. Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Bedriftene har svart under koronakrisen, og blitt bedt om å oppgi bedriftens nåværende kompetansebehov.

Les NAV Øst-Vikens nye prognose for arbeidsmarkedet i Øst-Viken for 2021 og 2022.

Jobbundersøkelse 2021. FINNs ferske jobbundersøkelse viser at det er flere som nå vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller ser på muligheter andre geografiske steder.

HR-Norges HR-Undersøkelse 2021, som tar for seg blant annet de endringene knyttet til kompetanseutvikling og hvor virksomhetene ansetter fra.

Fafo-rapport "From zero to hero". Temaet i denne rapporten er frafall og metoder for å få sårbar ungdom tilbake til opplæring eller ut i lønnet arbeid. Konkret settes søkelyset på Café Hanco, som er et ungdomstiltak i regi av Viken fylkeskommune.

På oppdrag fra Kompetanse Norge, har NIFU laget en kunnskapsoppsummering om fleksibilitet i opplæring og utdanning for voksne

Her kan du lese Sysselsettingsutvalgets tredje rapport Kompetanse, aktivitet og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting.

Vi har bestilt et notat hos Fafo Konsekvenser av Korona. Arbeidsledighet og gjennomføring blant unge i Viken.

Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Les NAVs omverdensanalyse 2021 om de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035

NAVs omverdensanalyse 2021: Koronapandemien kan framskynde omstillingen i arbeidslivet - nav.no

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Det viser SSBs siste rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke fram mot 2040.

Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040 - SSB

De sju arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030. Les rapporten her.

NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Helsenæringens verdi 2020 (menon.no)

Database for statistikk om høgre utdanning

Datadelingsutvalget (2020). Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet.

Digitaliseringsdirektoratet (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

EU (2020). European data strategi

The Future of Jobs Report 2020. WEF. Les rapporten her.

Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer Geir Magnussen og Erik Magnussen TF-rapport nr. 546. Les her.  (PDF, 3 MB)

Verdikjeder i Norge. Rapport nr. 16-2020 fra Samfunnsøkonomisk analyse. Les her.

Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. Les her.

Stortingsmeldingen Lære hele livet. Les her.

Evaluering av Kompetanseforum Østfold 2016-2019. Les her.  (PDF, 987 kB)

Fafos rapport "Ønsket i Østfold. Arbeidsmarked og kompetansebehov.  Les rapporten her.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 Øst-Viken.  (PDF, 783 kB)

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Les her.

NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». Les her.

Kompetansebehovsutvalgets tredje rapport. Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets andre rapport om hvilke utfordringer må håndteres for å møte framtidens kompetansebehov? 1. februar 2019.  Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets første rapport, som gir en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov ble overlevert 31.01.2018.  Les rapporten her..

Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner.  Les meldingen her..

Småbedriftslivet, strategi for små og mellomstore bedrifter. Les her. 

Fafo rapport for EVU-utvalget "Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor". Rapporten kartlegger ordninger for etter- og videreutdanning som finnes i arbeidslivet i offentlig sektor.  Les rapporten her.

"Scenarioanalyse av framtidens tilbud og etterspørsel etter kompetanse." Fra Samfunnsanalyse, bestilt av Kompetansebehovsutvalget. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle alternative utviklingsbilder for norsk økonomi og bruke disse for analyser av kompetansebehovene fremover. Les her.

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Fafo og NIFU.

FINN Jobbindeks, januar 2019  (PDF, 5 MB)

Navs omverdensanalyse 2019

Positiv innstilling til mangfold Seema-rapport  (PDF, 8 MB)

Mer 

Til toppen