Rapporter, statistikk og prognoser

Et solid kunnskapsgrunnlag forankret og avstemt hos regionale aktører er en grunnleggende forutsetning for utvikling av regional kompetansepolitikk.
Her finner du aktuelle rapporter, analyser og data.

Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. Les SSBs rapport her.

The Future of Jobs Report 2020. WEF. Les rapporten her.

Partnerskap og samstyring i fylkeskommuner. En sammenstilling av erfaringer Geir Magnussen og Erik Magnussen TF-rapport nr. 546. Les her.  (PDF, 3 MB)

Verdikjeder i Norge. Rapport nr. 16-2020 fra Samfunnsøkonomisk analyse. Les her.

Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. Les her.

Stortingsmeldingen Lære hele livet. Les her.

Evaluering av Kompetanseforum Østfold 2016-2019. Les her.  (PDF, 987 kB)

Fafos rapport "Ønsket i Østfold. Arbeidsmarked og kompetansebehov.  Les rapporten her.

NAVs bedriftsundersøkelse for 2019 Øst-Viken.  (PDF, 783 kB)

NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Les her.

NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne». Les her.

Kompetansebehovsutvalgets tredje rapport. Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets andre rapport om hvilke utfordringer må håndteres for å møte framtidens kompetansebehov? 1. februar 2019.  Les rapporten her.

Kompetansebehovsutvalgets første rapport, som gir en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov ble overlevert 31.01.2018.  Les rapporten her..

Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner.  Les meldingen her..

Småbedriftslivet, strategi for små og mellomstore bedrifter. Les her. 

Fafo rapport for EVU-utvalget "Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor". Rapporten kartlegger ordninger for etter- og videreutdanning som finnes i arbeidslivet i offentlig sektor.  Les rapporten her.

"Scenarioanalyse av framtidens tilbud og etterspørsel etter kompetanse." Fra Samfunnsanalyse, bestilt av Kompetansebehovsutvalget. Hensikten med prosjektet har vært å utvikle alternative utviklingsbilder for norsk økonomi og bruke disse for analyser av kompetansebehovene fremover. Les her.

Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport. Fafo og NIFU.

NAVs Bedriftsundersøkelse for Østfold 2018

FINN Jobbindeks, januar 2019  (PDF, 5 MB)

Navs omverdensanalyse 2019

Positiv innstilling til mangfold Seema-rapport  (PDF, 8 MB)

Mer Østfolddata

Til toppen