Hvilken kompetanse er ettertraktet i Østfold?

Kompetanseforum Østfold jobber med å samle oversikt over sentral statistikk, prognoser og kvalitative vurderinger over hvilken kompetanse finnes, og hvilken kompetanse kommer vi til å trenge i Østfold. Vi kan bruke dette materialet til å prøve å finne en rettesnor for framtidsutsiktene i fylket.

Elena Rosnes  

De fem næringene som sysselsetter flest i Østfold er helse- og sosialtjenester, varehandel, industri, bygg- og anleggsvirksomhet og undervisning. Det er det samme som på landsbasis.

Blant disse er det størst mangel på arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenester, deretter kommer bygg- og anleggsvirksomhet, varehandel, industri, og overnatting og servicevirksomhet. Virksomheter fra disse næringene er helt avhengig av ny kompetanse for å kunne levere tjenester på samme nivå som i dag.

Forrige uke lanserte NHO sitt kompetansebarometer for 2019. Her ble det lagt vekt på at det er stor mangel på yrkesfaglig kompetanse. Dette bekreftes av prognosene fra NAV Øst-Viken. Det er gode nyheter for alle våre ungdommer som har tatt det valget! Personer med kompetanse innenfor de ovenfor nevnte næringene vil altså være sterkt ønsket i Østfold framover.

Hvis vi ser på spesifikke fagretninger, så forteller NHOs medlemsbedrifter at det er aller størst etterspørsel etter kompetanse fra fagene teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk og elektrofag. SSB statistikk og NAVs bedriftsundersøkelse viser på sin side at størst problem med å få tak i ønsket kompetanse er i helse- og sosialtjenester. Her må man se på flere statistikker siden helse- og sosialtjenester for det meste ligger under offentlig og ikke privat næring.

Også høyere kompetanse etterspørres. NHOs kompetansebarometer viser til at nesten halvparten av bedriftene i Østfold antar at bedriften vil ha behov for å rekruttere personer med fagskolebakgrunn, som er høyere yrkesfaglig utdanning.

Årets undersøkelse viser også at mastergrad og bachelorgrad etterspørres i høyere grad enn før Behovet for dataingeniører øker, og det en stor etterspørsel etter elektroingeniører, maskiningeniører og byggeingeniører.

Det er en klar overordnet trend: Behovet for kompetanse fra alle utdanningsnivå øker, noe som viser oss at arbeidslivet er kompetansetungt.

Vi må dessuten huske at kompetanse er mer enn et yrke. Skolebenken skal lære oss å lære, for teknologiutviklingen vil kreve at arbeidstakere må tilegne seg ny kunnskap gjennom hele sin yrkeskarriere. For å lykkes med dette trengs gode grunnleggende ferdigheter, både kognitive, sosiale og emosjonelle.

Framtidsutsiktene i Østfold avhenger av at virksomhetene får rekruttert noe av den kompetansen de etterspør, og at gapet mellom etterspurt og tilbudt kompetanse reduseres.

Å bygge elevenes motivasjon er en av de viktigste strategier for å lykkes. Og nøkkelen for å finne en løsning ligger både hos utdanningsinstitusjoner og hos arbeidslivet. Utdanningen bør sikre spennende læreprosesser med høy grad av arbeidslivsrelevans. Bedrifter og virksomheter må gjøre seg attraktive for ungdom, samarbeide med utdanningsinstitusjoner og bedre sin rekrutteringspraksis. Når ungdom får yrkesrelevant undervisning i nærkontakt med bransjen våkner interesse og lærelyst.

Avisutklipp - Klikk for stort bilde Elena Rosnes   

Til toppen