Dream big, get shit done, have fun

Kompetanseforum Østfold – et regionalt samskapingsverktøy. 

Dinamo

Hvorfor trenger vi Kompetanseforum Østfold?

Hovedpoenget med arbeidet i Kompetanseforum Østfold (KF)er å sikre at arbeidsstokken i Østfold har relevant kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsmarked. Det vil si at både virksomheter/arbeidslivet får tilstrekkelig relevant kompetanse og at den enkelte har en kompetanse som sikrer arbeid. For å få til dette må vi ha kvalitet og relevans i utdanningen av ny generasjon og et kompetanseløft for eksisterende arbeidsstyrke.

Kompetansepolitikk handler om akkurat dette. Og et viktig kompetansepolitisk mål er å minske gapet mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

Dagens utfordringer er så komplekse at du ikke kan løse dem alene. Så reelt samarbeid som går på tvers av fagfelt, sektorer og forvaltingsnivåer må til. Kompetanseforum er en felles arena for aktører som sammen må «dra lasset» for å løse disse komplekse utfordringene og realisere kompetansepolitikken regionalt.

Hva er Kompetanseforum og hvordan jobber vi?

Grunntanken har vært et forum som kan samle de aktuelle aktørene – og gi grunnlag for samskaping. Her er «de operative» aktørene, et forum hvor «virkelighetene møtes» (eks. bedrifter, klynger og næringsforeninger, partnere i arbeidslivet, skoler, fagskoler, høgskoler, studieforbund, ideelle og frillvillige, offentlige tjenestetilbydere mfl). Det er mange måter å se samme problematikk på, og mangfold hjelper oss videre.

Østfold har lenge snakket om – helhetlig tilnærming på kompetansefeltet og samhandling på tvers av sektorer, nivåer og siloer. Kompetanseforum er et svar på dette og er et samarbeidsforum som er etablert ut ifra et opplevd behov.

Initiativtakere i 2016-2017 var daværende Østfold fylkeskommunes opplæring- og regionalutviklingsavdelinger, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Østfold, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen Østfold.

Et kompetanseforum er et samarbeid mellom likeverdige parter. I fylkeskommunens «forsterkede ansvar» for regional kompetansepolitikk ligger ingen styringsrolle, kun et prosess- og pådriveransvar. Du finner mer om fylkeskommunens rolle i kompetansepolitikk her.

Funksjon

En av hovedutfordringene innenfor kompetanseområde er det vedvarende kompetanseknapphet, kompetansegapet og at behovet for å oppgradere kunnskapen til de ansatte øker. Derfor et viktig arbeid er å mobilisere arbeidslivet for etterspørsel og anvendelse av kompetanse.

Det andre hovedutfordringen er at utdanningssektoren ikke har funnet gode nok mekanismer for å fange kompetansebehovet i arbeidslivet. Tilbudet er dermed ikke tilstrekkelig for å kunne dekke behovet. På den andre siden har arbeidslivet et skrikende behov for kompetanse, som de ikke klarer å formidle til utdanningssektoren bl.a. grunnet at det ikke finnes nok samarbeidsarenaer og kontakt mellom aktørene.

Vår viktigste oppgave er derfor å legge til rette til samarbeidsarenaer samt mobiliseringsarbeid, bevisstgjøring og kunnskapsbygging.

Kompetanseforum Østfold er en katalysator, som skaper resultater hos andre, gjennom å:

  • Frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold
  • Skape og videreutvikle relasjoner og sikre kunnskapsdeling og informasjonsflyt for samskaping
  • Mobilisere til aktiviteter hos deltakere, bidra til problemløsninger, påvirke at det skjer endringer og stimulere til innovasjon

Det er en arena som aktørene etablerer i fellesskap, hvor de kan møtes, utvikle relasjoner og utvikle samarbeid. Samarbeidet skal sikre dialog for å finne de regionale behovene og løsningene og som skal lede til positive endringer.

Les mer om mandatet og målsetninger her.

Her kan du lese mer om regionalt kunnskapsgrunnlag.

Organisering

Vi ser på KF som et samskapingsverktøy. Det som er viktig er sammensetning av folket som er der for å skape og for å være operative. Det er viktig med bredden. Det er et stort mangfold av aktører fra ulike sektorer, så vi har prøvd å involvere så mange som mulig.

Våre ca 60 deltakere er ideskapere og pådrivere i et tverrsektorielt forum hvor virkeligheten møtes​. Det er dynamisk og forpliktende deltakelse med organisering 2 år av gangen.

KF har også et strategisk nivå med en styringsgruppe som består av regionale aktører i Viken (fylkeskommune, NHO, LO, KS, Statsforvalter, NAV, HIØ). 

I tillegg har vi et koordineringsteam, som har pådriverfunksjon og ansvar for organisering, fremdrift og finansiering, kommunikasjon, ulike arbeidsoppgaver som f. eks. oppfølging av anbefalinger og innspill og arrangementer.

I periode 2022-2023 testes det en organisering med et deltakerforum (ca 60 personer) med arbeidsverksted som metodikk, ad-hoc prosjekter og arbeidsgrupper. I 2017-2019 ble det testet bransjevise kompetansegrupper og i 2020-2021 - kompetansegrupper med fokusområder: Arbeidslivsrelevans, Inkludering og Livslang læring​.

Engasjerte og kunnskapsrike deltakere Elena Rosnes

Tankegods 

Det er i den kollektive intelligensen at de riktige svarene finnes - de sitter ofte hos dem som kjenner hvor skoen trykker – derfor er vårt gullegg et mangfold av deltakere, og vi lar det egget klekke. Så kan man sette ting sammen for å skape noe nyttig og nytt, noe som løser behov og leder til endring for det beste for virksomheter, samfunnet og individ.

Innovasjon er viktig for KF. Innovasjon er bottom up, og man kjenner ikke innovasjon før den er skapt. Man bygger veien mens man går – dette har vært vårt mantra. Når vi startet for 7 år siden visste vi ikke helt hva vi skulle lage og om det funket. Det må hele tiden tas høyde for at det er usikkerhet, uforutsigbarhet og løse rammer og manøvrere ut ifra det. Det er viktig å tørre å hoppe inn å teste ting i små skala og se på hva som kan løses av flere aktører sammen. Derfor trengs det et godt team som kan være komfortabel med det og kunne ta egne beslutninger underveis og bygge kulturen i forum.

I tillegg er det veldig viktig å skape rom for læring - et kollektivt løft.

Det er vanskelig å designe samarbeidsformer, som funker i lengde og når alle er så travle. Derfor hvert andre år tester vi ut ulike strukturer, samarbeidsformer og prosesser og utvikler nye arbeidsmetoder.

Les mer om innovasjonstankegangen her.

Det er også viktig med kommunikasjon, å kanalisere ut den kunnskapen vi har akkumulert. Vi blitt synlig på å formidle og bidratt til positiv klang. Dette gjør vi bl.a. for å nå flere unge og voksne med kunnskap om dagens og framtidens kompetansebehov og framtidens utdanningsmuligheter. Og for at flere arbeidsgivere og arbeidstakere har økt fokus på kompetanseutvikling.

Erfaringene fra Kompetanseforum Østfold er at relasjonsbygging er helt essensielt for å skape et samarbeid som gir tillit og trygghet til å åpne seg for hverandre, og å slippe andre inn på «egen arena». Man må bruke tid på relasjonene, og skape et sted der vi kan bryte ut av vante mønstre.

Å tenke relasjonelt, ha fokus på kommunikasjon og samarbeide om konkrete oppgaver på regionalt og lokalt nivå – er noen av mekanismene som gjør samhandling på tvers meningsfylt og handlekraftig. Dream big, get shit done & have fun - er vårt motto, sier Elena Rosnes, leder for KF.

Meld deg på vår nyhetsbrev for å få informasjon om arbeidet vårt og nyttig kunnskap om kompetanseutvikling, arbeidsmarked og arbeidsliv.