Kompetansebehovet i fremtidens arbeidsmarked i Østfold

Kompetansebehov er vanskelig å forutse på lang sikt, men det finnes heldigvis noen tall og analyser som gir oss en pekepinn på fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft.

Barrierer for å realisere vekstpotensialet for Viken-bedrifter. Kilde: Menon Economics 

Regionalt kunnskapsgrunnlag om kompetanseutfordringer

Å frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold er en av de viktigste punktene i Kompetanseforum Østfold sitt arbeid. Kunnskapsbasen er en levende materie, og trenger en kontinuerlig oppdatert og sammenstilt statistikk og prognoser, samt kvalitative vurderinger fra virkeligheten.

Kunnskapsgrunnlaget er et sammensatt bilde med behov for kunnskap: alt fra demografiske tall, utenforskaps- og sysselsettingsgrad, til tall og kunnskap om mangel på kompetanse, utdanningstall, hva man jobber med i regionen i dag, og framskrivinger om arbeidslivets kompetansebehov på kort og på lang sikt. 

Manglende tilgang på kompetanse er en av de viktigste barrierene mot fortsatt vekst

Ifølge NHOs kompetansebarometer 2021 melder 66% av bedriftene i Østfold om mangel på kompetent arbeidskraft. Trenden har vært økende – en undersøkelse fra 2018, viste at 52 prosent av bedriftene i NHO Østfold hadde et udekket kompetansebehov i stor eller noen grad. Noe som var lavere enn på landsbasis, der tallet var 61 prosent.

I følge av BDO sitt SMB-barometer forventer 45 prosent av Østfold-virksomhetene omsetningsvekst de neste 12 månedene, mens 63 prosent forventer vekst på lengre sikt (3 år). Til tross for dette, sier 4 av 10 virksomheter i Østfold at usikkerhet rundt rammevilkår som skatter, avgifter og reguleringer - og mangel på kompetanse eller arbeidskraft - er sannsynlige hindringer for positiv utvikling i 2022. 

Den ferske Viken-undersøkelsen utført av Menon viser til at selv om man i Norge og i Viken har en lav ledighet og en høy yrkesdeltakelse sammenlignet med andre europeiske land, oppgir bedrifter at den største barrieren for videre vekst for næringslivet er manglende tilgang på relevant arbeidskraft.

Arbeidsmarkedet i Østfold: Hva venter oss nå?

Østfold har en variert næringsstruktur. Helse- og sosialtjenester er næringen med flest sysselsatte, etterfulgt av varehandel, bygg- og anleggsvirksomhet, industri og offentlig administrasjon og utdanning. Disse næringene står for 70 prosent av sysselsettingen i Østfold.

I en fersk studie fra 2022 analyserer Samfunnsøkonomisk Analyse AS (SØA) utviklingstrekk og endringskrefter som påvirker kompetansebehovene i arbeidslivet i Østfold. Utredningen peker på at næringer som i utgangspunktet etterspør høyt utdannet arbeidskraft vokser raskere enn andre næringer: helse- og omsorgstjenestene, IKT-næringene og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting er blant de raskest voksende næringsgruppene i Østfold.

Sysselsettingsandelen i Østfold er i dag 62 prosent, mot 67 prosent som er gjennomsnittet for landet. Dette innebærer at Østfold har en potensiell arbeidskraftreserve som kan mobiliseres for å dekke usikkerheter knyttet til tilbudet av arbeidskraft i framtida.

En annen kilde til arbeidskraftreserver er arbeidstakere som i dag bor i Østfold, men som pendler ut av regionen for å arbeide. I 2021 var det 28 000 personer som arbeidspendlet ut av Østfold. Gitt at noen av de som pendler ut i dag har relevant kompetanse, kan det bli mer attraktivt å jobbe nærmere hjemstedet. På denne måten kan eventuell ny etterspørsel etter arbeidskraft også dekkes på relativt kort sikt.

Hvilken kompetanse etterspørres: Hvilke næringer etterspør flest?

NAVs bedriftsundersøkelse gir oss innsikt i bedriftenes kompetansebehov og rekrutteringsbehov et lite stykke framover. Den ser på hvilke forventninger bedriftene har sammenlignet med sysselsettingsutviklingen det kommende året, samt om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene.

I den ferske bedriftsundersøkelsen ser man at arbeidsgiverne i Øst-Viken (kommunene i tidl. Østfold og Akershus) vil mangle ca. 9800 personer med kvalifisert arbeidskraft i 2022. I 2019 var dette tallet på rundt 5 900 personer, altså ser vi nesten en dobling i etterspørsel etter arbeidskraft de siste tre årene.

Hva mangler vi mest av i Øst-Viken?

Bedriftsundersøkelsen viser til at etterspørselen etter arbeidskraft innen bygg- og anleggsvirksomhet har passert helse- og sosialtjenester, som tidligere hadde størst etterspørsel. Yrkene med størst mangel er bl.a. tømrere/snekkere med 875 personer, sykepleiere 850, kokker 475, 250 lastebil- og trailersjåfører.

Mer enn halvparten av NHOs bedrifter oppgir at de har behov for håndverksfag, 47 prosent oppgir at de har behov for kompetanse innenfor ingeniør og tekniske fag, i underkant av 30 prosent å ha behov for ulike samfunnsfaglige kompetanser. Og når det gjelder IKT, så oppgir under halvparten av NHO-bedriftene i Østfold (som har besvart), at de har et udekket behov for IKT-kompetanse.

Sjekk også Fafos rapport, bestilt fra oss i 2019 "Ønsket i Østfold. Arbeidsmarked og kompetansebehov".

Hvis du, som oss, ønsker å være på forskudd når det kommer til kompetansebehov og trender i arbeidsmarkedet, inviterer vi deg til å besøke vår Databank på kompetanseforums nettsider. Her finner du både rapporter, prognoser, filmer og kompetanseforums innspill fra våre konferanser.

Til toppen