Statistikk - webrapporter og grafikker

Her finner du ulike talloversikter om arbeidslivet og kompetanse i Østfold.

Å frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold er en av de viktigste punktene i Kompetanseforum Østfold sitt arbeid. Kunnskapsbasen er en levende materie, og trenger en kontinuerlig oppdatert og sammenstilt statistikk og prognoser, samt kvalitative vurderinger fra virkeligheten.

Kunnskapsgrunnlaget er et sammensatt bilde med behov for kunnskap: alt fra demografiske tall, utenforskaps- og sysselsettingsgrad, til tall og kunnskap om mangel på kompetanse, utdanningstall, hva man jobber med i regionen i dag, og framskrivinger om arbeidslivets kompetansebehov på kort og på lang sikt. 

Våre Østfold-oversikter inneholder i første omgang ulike tall på fylkes- og kommunenivåer om: Arbeidsmarked, arbeidsstyrken, utenforskap, pendlerstrømmer, tilgang på formell kompetanse og etter- og videreutdanning.

I tillegg til SSB data har vi fått laget et spesialuttrekk fra datavarehuset i NAV som gir svært nyttig innsikt på kommunenivå om antall ledige stillinger og antall ledige arbeidstakere.

Våre oversikter ble laget for Kompetanseforum av våre deltakere Itera Fredrikstad med bidrag fra NAV Øst-Viken og Viken fylkeskommune.

Dette er gjort med utgangspunkt i regionale kompetanseindikatorene, som ble utformet av en arbeidsgruppe med representanter fra flere fylkeskommuner og Panda analyse. Dette er indikatorer som beskriver tilstanden for regionale kompetansebehov i alle fylkene, og kan være grunnlag for å utarbeide kompetanse-kunnskapsgrunnlag. Les mer om dette arbeidet her.

Vi håper dette vil være et grunnlag for diskusjon, og gi kunnskap om status for arbeidslivets behov for kompetanse. Samt bidra i dimensjonering av videregående opplæring og fagskole, og innspill til UH-sektor, i arbeidet med integrering og bosetting  og karriereveiledning. 

Vi jobber videre med forbedring og videreutvikling av dette materialet. Send gjerne deres innspill og kommentarer!

Arbeidsmarked i Østfold

Arbeidsstyrken i Østfold

Nøkkeltall fra NAV i Østfold om arbeidsstyrken

Utenforskap i Østfold

Pendling i Østfold

Tilgang på formell kompetanse i Østfold

Behov for etter- og videreutdanning i Østfold