Tre forslag fra prosjektet Sirkulærøkonomi – kunnskapsløft fra utdanning til bedrift

I en fersk rapport på oppdrag av Kompetanseforum Østfold lanserer Fredrikstad Næringsforening tre forslag for videre arbeid med sirkulær økonomi.

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen hilser samarbeidspartnere velkommen på første innspillsmøte Trine Sirnes

Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening og som har vært prosjektleder for forprosjektet "Sirkulærøkonomi – kunnskapsløft fra utdanning til  bedrift" forteller i intervju i Fredrikstad blad at å jobbe sirkulært betyr å jobbe med hele produksjonsstrømmen, fra designfasen og hele veien til gjenbruk av materialer.

– Sirkulær økonomi dreier seg ikke bare om avfallshåndtering og sidestrømmer, som er viktig, men om hele livsløpet for produktene, fra designfasen. Opptil 80 prosent av et produkts miljøpåvirkning bestemmes allerede i designfasen, sier Bongard

Rapporten understrekker at nye sirkulære forretningsmodeller og grønne verdikjeder vil være vekstmotoren i norsk økonomi. Samtidig vil «Europas grønne giv» være et av de viktigste prosjektene for EU de kommende årene. EU anslår at om lag halvparten av klimakuttene i EU vil oppstå ved å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi. Nettopp fordi det fremover vil komme skjerpede krav og målsettinger fra EU som Norge vil være forpliktet til å følge, er det viktig for norsk konkurranseevne at Norge øker innsatsen på dette området.

Sammen bygger vi kunnskap og kompetanse

Kunnskapsbygging og kompetanseutvikling av eksisterende arbeidsstyrke og utdanningen av neste generasjon er kjernedrivere for å få til sirkulær økonomi. Men manglende kunnskap om sirkulær økonomi i næringslivet og samfunnet for øvrig blir pekt på som en kritisk barriere mot utvikling av en sirkulær økonomi i Norge på tvers av næringer.

Gjennom prosjektet har Bongard selv skaffet seg kompetanse i sirkulær økonomi og har bygget opp en kunnskapsbase, som skal formidles videre til bedrifter, videregående skoler, Fagskolen i Viken og Høgskolen i Østfold.

– Tiltak innenfor kunnskapsløft i sirkulær økonomi, er nærmest utømmelig, forteller Bongard. Gjennom kunnskapsinnhentingen og dialog med representanter fra næringslivet underveis i forprosjektet, lanserer hun tre forslag for videre arbeid med sirkulær økonomi.

  • Glemmen videregående skole og Høgskolen i Østfold samarbeider om etterutdanning for lærere i den videregående skolen
  • Fagskolen i Viken (Fredrikstad) integrerer sirkulær økonomi i alle sine studieretninger
  • Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) utreder hvordan de kan ta en posisjon som et nasjonalt kompetansesenter for sirkulær økonomi, og har som resultat av dette forprosjektet mottatt 500 000,- i støtte til å vurdere ev. konsept og forretningsmodell

– Fredrikstad Næringsforening har bygget opp en kunnskapsbase og kan i det videre være et nav i å initiere tiltak, sier Hege Bongard til Fredrikstad blad.

Med et fremoverlent næringsliv, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, fagskole, høgskole og videregående skoler, har vår region et godt grunnlag for å drive kunnskapsbygging og kompetanseutvikling av eksisterende arbeidsstyrke og utdanning av neste generasjon!

Forprosjektet ble kjørt i regi av Fredrikstad Næringsforening, initiert av Kompetanseforum Østfold.

Les rapporten her. (PDF, 2 MB)