Samarbeid om sirkulær utvikling i Østfold

Vi trenger mer kompetanse om sirkulærøkonomi – innenfor alle sektorer. Et bredt utvalg av utdanningsaktører og bedrifter i Fredrikstad deltok nylig på workshop for å diskutere hvordan Østfold kan komme i førersete.

Trine Sirnes  

 

Tirsdag 29.03.2022 arrangerte Fredrikstad Næringsforening, i samarbeid med Kompetanseforum Østfold, innspillsmøte om kunnskapsløft innen sirkulærøkonomi.

- Formålet med samlingen var å bygge felles forståelse for behov og muligheter for kompetansebygging innen sirkulær økonomi. Innspillene blir også startskuddet for flere mulige samarbeidstiltak for å sikre at fremtidens kompetansebehov i Østfold blir møtt, sa Hege Bongard fra Fredrikstad Næringsforening, som leder forprosjekt «Sirkulær økonomi – et kunnskapsløft fra utdanning til bedrift».  

Trine Sirnes  Hva kan din virksomhet bidra med?

Formålet med workshopen var også å få samlet utdanning og næring ved samme bord for å mobilisere til samarbeid på tvers.

Tettere samarbeid mellom utdanning, forskning og næringsliv i Østfold står sentralt i utviklingen av et bærekraftig lokalsamfunn, der relevant og oppdatert kunnskap er nøkkelen for å lykkes, sa fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen, når hun åpnet innspillsmøte.

- Det holder ikke å endre undervisningsplaner, vi bør også finne nye måter å organisere oss og samhandle på – jeg synes vi fikk en god start. Vi må stå sammen om å løse morgendagens samfunnsutfordringer. Gjennom å etablere samarbeid mellom aktørene vil vi kunne jobbe mer målrettet for å lukke kunnskapsgapet, sa Hege Bongard.

Etter planen skal forprosjektet berede grunn til en pilot i Fredrikstad, som kunne kartlegge og teste ulike metoder for kompetanseløft og teste ulike koblinger mellom skole & næringslivet, hele kompetansekjede.

- I denne fasen er det snakk om identifisering av behov, kartlegging av muligheter og at deltakerne deler erfaringer, lærer av hverandre, forklarte Elena Rosnes leder for Kompetanseforum Østfold.

En vei å gå på sirkulærøkonomi

I korte trekk handler sirkulær økonomi om å beholde eller øke produktivitet, uten å øke innsatsfaktorene og samtidig redusere avtrykket på miljøet. Det spiller med andre ord en nøkkelrolle i det grønne skifte.

Innspillene fra aktørene viser at sirkulære forretningsmodeller, måling av sirkularitet, sirkulære anskaffelser, leverandørkjedesamarbeid etc er på vei til å få en tydeligere plass på agendaen, men det er fortsatt en vei å gå.

- Vår tolkning er at det er en stor grad av umodenhet der ute, og det er mye å gå på når det kommer til kompetanse om bærekraftsarbeid. For å skape bevissthet og prioritet rundt bærekraft vil også kravene til rapportering øke med årene som kommer, fortalte Klaus Hansen fra BDO.

- Skal vi lykkes er vi avhengig av at utdanning kobles på i større grad. Uten økt og relevant kompetanse på feltet vil vi ikke få det til, avsluttet Siv Henriette Jacobsen.