Strategisk kompetanseutvikling i kommuner

HR-medarbeidere i Østfold-kommunene ble invitert til en innsiktsprosess for å undersøke behovet for et læringsnettverk for kunnskaps- og erfaringsdeling rundt strategisk kompetanseutvikling. 

Jannicke Aasen, Sarpsborg kommune

Første innsiktsworkshop ble gjennomført 18. april med flere engasjerte HR-kollegaer fra i alt 6 Østfold-kommuner. Konsulentene Hanne Kjensli og Anne Bostad har fått oppdrag fra Kompetanseforum Østfold å utvikle en forstudie/pilot for strategisk kompetanseutvikling for HR – medarbeidere i kommuner i Østfold.

Vi ønsker å få større forståelse for det reelle behovet ved å ha en innsiktsfase. Der vi blir kjent med behovene slik de oppleves av HR-medarbeiderne og lederne, sier leder for Kompetanseforum Østfold Elena Rosnes.

På første workshjopen ble Teori U introdusert som rammeverk som brukes blant annet i Kompetanseforums arbeid. Teori U er en forskningsbasert metode for endrings- og læringsledelse, utviklet av Otto Scharmer ved MIT. Mye dreier seg om viktigheten av å være tilstedeværende, lyttende, nysgjerrig og empatisk underbygger en positiv, inkluderende og lærende kultur. 

Deretter fikk deltakerne mulighet til å tenke sammen om et læringsnettverk for HR-medarbeidere kan være aktuelt for Østfold-kommunene, og hva som skal til for at det skal oppleves som nyttig og meningsfylt å delta og bidra i et slikt nettverk.

De fleste HR-avdelinger har jobbet med dette i lengre tid allerede, og sitter på verdifull innsikt og erfaring. I tillegg vil vi gjerne by på faglig påfyll knyttet til strategiarbeidet med utgangspunkt i behov, oppdatert teori og forskning på de respektive områdene. For å sikre at vi treffer godt, må vi involvere brukerne, forteller Hanne Kjensli.

Det var stort engasjement og vilje til å være sammen, lære sammen og møte framtidens utfordringer sammen.

Innsikten skal bearbeides og er utgangspunkt for to pilotsamlinger til høsten.