Stortingsmelding om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning er lansert

Målet er at UH-sektor utdanner kandidater som både møter dagens kompetansebehov og samtidig kan bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv. Hvordan? - Bredere og mer systematisk samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet om: hva studentene lærer og hvordan studentene lærer.

 

12. mars la regjeringen fram stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og 15.mars ble meldingen lansert på et seminar.

- Målet med meldingen er å sikre bedre sammenheng mellom det du lærer på studiet og det som skjer i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

I meldingen trekker regjeringen fram bredere og mer systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv som en forutsetning for å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans.

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  • Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  • Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  • Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Vi må ha mer og bedre praksis

Styrke samarbeid

Gjennom denne meldingen vil regjeringen legge til rette for mer systematisk samarbeid mellom universiteter, høyskoler og virksomheter både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor.

Fylkeskommunene har et ansvar for regional kompetansepolitikk og for å bidra til å styrke tilgangen på relevant arbeidskraft i regionene. Det er etablert regionale Kompetanseforum som sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høgskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner osv.

Disse regionale arenaer er viktig å vektlegge i regjeringens foreslåtte tiltak om å åpne for at institusjonene selv kan få vurdere om Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal inngå i regionale kompetansefora eller andre former for partnerskap, uten å søke Kunnskapsdepartementet om dette på forhånd. Uavhengig av modell for partnerskap forventer vi at regionale kompetanseforum framheves som sentrale fora for å etablere møteplasser og styrke samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet.

Mer og bedre praksis

I flere innspillsmøter og drøftinger har vi i Kompetanseforum Østfold tatt opp den problemstillingen at ferdigutdannede har mangler ved sin kompetanse når de kommer ut i arbeidslivet. Både relevant faglig kompetanse, men like mye annen kompetanse. Nyutdannede kan virke noe uforberedt på det arbeidslivet de møter. Arbeidsplassen har kanskje også ikke de beste forutsetninger for å ta imot. De kan ha dårlig innsikt i «de unges» verden, og de har kanskje ikke god nok innsikt i de fag/læreplaner kandidatene har vært gjennom. Det anses derfor som en stor fordel om kandidatene «møter» arbeidslivet i løpet av utdanningen.

Derfor støtter vi kravet om mer og bedre praksis fult ut, og meldingen har mange interessante forslag.

I våre diskusjoner har vi ikke kommet fram til noen klar fasit på den beste innretningen for studentpraksis, men vi har fått noen innspill på hvordan vi kan tenke praksis på nye måter som vi har spilt inn i arbeidet med meldingen tidligere (PDF, 264 kB).

Vi er for eksempel fornøyde at et av våre innspill om «i større grad kombinere flere alternativer og ny teknologi. Gjøre rammeverket mer fleksibelt til å tenke nye måter rundt praksis eks. alternative løsninger som simuleringer, VR og AR, spill og trening. F.eks. digitale sykehusavdelinger. Dette kan avlaste fysisk praksis og samtidig gi studentene bedre teknologiforståelse og trene på yrket» ble tatt med inn i meldingen.

Kompetanseforum Østfold vil komme tilbake til andre forslag til tiltak i et utdypende innspill.

Her kan du lese om et av tidligere innspillsseminarer med arbeidslivsrelevans som tema: