Kompetanseforums rolle i kompetansepolitikken

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som skal bidra til at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet. 

 

Kompetanseforum og regional kompetansepolitikk

Et viktig mål for det kompetansepolitiske arbeidet er å sikre bedre tilgang til arbeidskraft som møter behovet i det regionale arbeidsmarkedet og den enkeltes kompetanseutvikling. Med tre hovedinnsatsområder:

 • Gode valg for den enkelte og for samfunnet
 • Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse
 • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet

Målene for kompetansepolitikken er satt nasjonalt. Regjeringen har sammen med partene i arbeidslivet utarbeidet en nasjonal kompetansepolitisk strategi. Denne understreker at samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er helt sentralt for å kunne realisere nødvendige endringer.

Regionalt folkevalgt nivå sitt kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle styrkes og det legges bedre til rette for regionalt samarbeid mellom ulike aktører. Mange aktører har ansvar for å realisere kompetansepolitikk, men ingen alene har ressursene til å løse disse komplekse utfordringene.

Kompetanseforumer er en samarbeidsarena for aktørene for å realisere kompetansepolitikken regionalt. Gjennom nasjonal kompetansepolitisk strategi har partene i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, forpliktet sine medlemmer til deltakelse. Samarbeidet skal sikre dialog for å finne de regionale behovene og løsningene samt ansvars – og oppgavefordeling for å nå resultater.

For å gi retning til samfunnsutviklingen, mobilisere og koordinere innsats regionalt har staten gitt fylkeskommunene et ansvar, utover å bidra med sine relevante virksomheter. Dette ansvaret gjør det naturlig for fylkeskommunene å ta et spesielt ansvar for å stille ressurser til rådighet til drift av kompetanseforaene.

Kompetansen i arbeidslivet må oppdateres, derfor er det viktig å legge til rette for at arbeidstakere får den kompetanseheving som kreves og virksomheter blir rustet til fremtiden. Læring i arbeidslivet, betydningen av å investere i kompetanse og tilrettelegging for fleksible, relevante og tilpasset kompetansetilbud står sentralt. Det er også viktig å sette søkelys på inkludering i arbeidslivet. 

Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse berører arbeidslivsrelevans, dimensjonering, tidlig innsats, utvikling av nye studietilbud, utdanningsvalg og karriereveiledning, lærlingordning, integrering og samordning på tvers av utdanningssystemene og på tvers av utdanning og arbeidsliv.  

Derfor er dette et arbeid som ivaretar helheten, forutsetter samarbeid på tvers av sektorer og nivå og inkluderer mange aktører.

Kompetanseforum Østfold 

Kompetanseforum Østfold sikrer en systematisk tverrsektoriell dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige aktører, høyskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillighet og ideelle organisasjoner osv.

Kompetanseforum Østfold ble etablert i 2017 etter initiativet fra daværende Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Høgskolen i Østfold. Med følgende mandatet:

 1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
 2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
 3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
 4. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
 5. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:
 • Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter
 • Økning av antall læreplasser
 • Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning
 • Styrke inkludering og integrering

Hovedmålet er å bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

Med 3 hovedmålområder for 2020-2021:

 • Tilstrekkelig relevant kompetanse
 • Livslang læring
 • Inkludering og integrering

Dette jobber vi med:

 • Avdekker behov for kompetanse, synligjør kompetansegapet og kommer med anbefalinger
 • Identifiserer utfordringer og hindringer innen 3 hovedmålområder og mobiliserer til samhandling for å løse de
 • Frambringer kunnskap om fremtidens kompetanse, arbeidslivsrelevans og kompetansebehov knyttet til etter – og videreutdanning
 • Etablerer større bevissthet omkring livslang læring, arbeidslivsrelevans, utdannings- og yrkesvalg, inkludering og integrering
 • Mobiliserer etterspørsel etter kompetansetiltak - stimulerer arbeidstakere, virksomheter og de som står utenfor
 • Bidrar i nasjonale og regionale politikkutforming på kompetanseområde
 • Bidrar til mer samhandling mellom nivåer/overganger og mellom sektorer

Kompetanseforum Østfold har hatt en struktur med en styringsgruppe, prosjektgruppe, 3-4 kompetansegrupper, prosjektleder. Det operative arbeidet har skjedd i kompetansegruppene, i prosjektgruppen m/prosjektleder, fellessamlinger og ved kommunikasjonsarbeidet.

Les mer om Kompetanseforum Østfold 

Til toppen