Erfaringer med Kompetanseforum

Kompetanseknappheten og gapet mellom den kompetansen arbeidslivet trenger og de kvalifikasjonene arbeidstakerne faktisk har, er en utfordring som de regionale aktørene i arbeidslivet ikke klarer å løse hver for seg. Derfor ble Kompetanseforum Østfold etablert tidlig i 2017.

La oss se på hvordan dette fungerer, og hvilke erfaringer deltakerne i partnerskapet sitter med.

Her forteller partnerne i Kompetanseforum Østfold selv om sine utfordringer og erfaringer.

Hovedstrategien er at næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor jobber sammen for å oppnå en bedre match mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet.

Det finnes ingen oppskrift på hvordan arbeidsstyrken skal matche arbeidsgivernes behov. Derimot har partnerne som samarbeider i Kompetanseforum Østfold satt seg delmål, som de jobber for å oppnå:

  • mer relevant utdanning
  • strategisk kompetanseutvikling
  • inkludering
  • livslang læring gjennom hele arbeidslivet

Med Kompetanseforum Østfold har det oppstått en egen form for samspill mellom partene i arbeidsliv, utdanning og offentlig sektor. Den grunnleggende strategien er nettopp et partnerskap for å spille hverandre gode for å sikre at arbeidsstokken i Østfold har relevant kompetanse for dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Ønsker du mer informasjon om Kompetanseforum Østfold?

Ta kontakt med oss her

 

Samarbeid på tvers

Hvilke erfaringer har deltakerne gjort seg om samarbeidet i Kompetanseforum Østfold gjennom disse årene? Det er fremdeles utfordringer å ta tak i, men et mer systematisk samarbeid på tvers gjør ting litt lettere.

Lise Eastgate, daglig leder, Itera Fredrikstad.

Itera Fredrikstad:

Sammen om økt kompetanse

Hos IT-bedriften Itera i Fredrikstad peker daglig leder Lise Eastgate på at partnerskapet har åpnet for et tettere samspill med bedrifter og andre partnere i arbeidslivet.

Å ha et kompetanseforum med et så stort nettverk med en rekke ulike bransjer og selskaper, gjør at vi får gjensidig innsikt i hverandres behov. Vi kan gi uttrykk for våre behov og dele våre tanker om hvor vi opplever at skoen trykker. Samtidig kan andre bransjer dele sine synsvinkler. Det er veldig viktig for oss, sier Eastgate.

Itera legger mye interne ressurser i å bygge nødvendig spisskompetanse som selskapet trenger for å håndtere kundeprosjekter. Slike metoder deler selskapet med andre partnere i Kompetanseforum Østfold.

– Å bygge strategisk fokus på intern kompetanseøkning i en bedrift, er ikke gjort over natten. Her er det nyttig å dele erfaringer og metoder med andre virksomheter. Det er en sentral faktor for å kunne være med å bidra til at vi får den livslange læringen og sikre at vi faktisk klarer å øke kompetansen i eksisterende arbeidskraft, sier Itera-sjefen.

Hun oppsummerer arbeidet i Kompetanseforum Østfold med at det fører til en deling som bidrar til å minske kompetansegapet. Veien mellom selskaper og bransjer i regionen er blitt merkbar kortere, og det hjelper Itera i prosessen med å utvikle seg som en aktør i det lokale markedet.

Man vet om hverandre. Hvis man trenger hjelp, kan man ringe den personen. Hvis man vet at man trenger bistand til å gjøre noe, så kan man snakke sammen. Hvis vi opplever at vi har et problem som vi husker at noen andre diskuterte på et forum, så kan vi ringe dem. Så det er mye kortere veier, sier Lise Eastgate.

Hege Bongard, leder for samfunnskontakt, Fredrikstad Næringsforening.

Fredrikstad Næringsforening:

Bygger grunnlaget for riktig opplæring

Kompetanseforum Østfold medvirker til kontakt mellom bedrifter og utdanningssteder. Dette gjør Fredrikstad Næringsforening nytte av i sitt arbeid med å heve ansattes kompetanse gjennom hele karrieren.

Det å lære hele livet er jo også en nasjonal strategi for økonomisk vekst. Derfor er det veldig viktig for oss å være et nav i å tilby kontinuerlig kompetanseheving hos bedriftene. Vi samarbeider både med høyskoler, Fagskolen Viken og private aktører for å være på plass med ypperste kvalitet på kompetanseheving, sier Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening.

Gjennom partnerskapet får Næringsforeningen tilgang til relevant informasjon og muligheten til å være med på nettverksbygging. Det gir grunnlag for å sette opp kursvirksomhet som er relevant for foreningens medlemmer.

Anna Lena Gaup, rådgiver, KS Viken.

KS Viken:

River siloene

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS opplever at kompetansemangelen i kommunene kan havne i skyggen av behovene til statlige og private virksomheter. Nå er dette i ferd med å endre seg.

Det som er fint med Kompetanseforum Østfold, er jo at det er en arena for samhandling og samskaping. Det finnes så mange siloer i samfunnet, mens dette partnerskapet legger til rette for at folk fra ulike arenaer kan snakke sammen, sier rådgiver Anna Lena Gaup hos KS Viken.

Hun erfarer at kommunene nå er blitt bedre til å lære av hverandre, samtidig som de får anledning til å utveksle erfaringer med private bedrifter.

Og her ser vi at det ikke bare er kommunene som lærer av næringslivet. Dette går begge veier, sier Gaup.

Maria Andersen, markedsrådgiver, NAV Øst-Viken.

NAV:

Bedre inkludering og rekruttering

For NAV står inkludering og rekruttering på dagsorden, og partnerskapet i Kompetanseforum Østfold er essensielt.

Vi samarbeider blant annet med Viken fylkeskommune og aktører innen utdanning. Og selvfølgelig bedriftene, som er våre viktigste samarbeidspartnere for nettopp å kunne få folk i jobb, sier markedsrådgiver Maria Andersen hos NAV Øst-Viken.

Samspillet foregår i ulike arbeidsgrupper og bedriftsnettverk, noe som danner grunnlaget for et kontinuerlig og dermed bedre samarbeidet i det daglige.

Christian Skyum, daglig leder, AOF Østfold.

AOF Østfold:

Nødvendig dialog med bedriftene

På utdanningssiden driver studieforbundet AOF skreddersydd opplæring av medarbeidere i bedrifter.

Her legger Kompetanseforum Østfold til rette for den nødvendige dialogen med bedriftsledere og ansatte.

Dette er en arena hvor vi kan møtes og teste våre tanker og ideer om hvordan vi skal utvikle oss. Nå kan vi i større grad kan spille våre kunder bedre gjennom å tilby gode løsninger som gjør at de faktisk kan utvikle seg mye raskere og møte samfunnets behov, sier daglig leder Christian Skyum ved AOF Østfold.

AOF jobber også med å få folk utenfor arbeidsmarkedet inn i ordinære jobber. Da er Kompetanseforum Østfold en nyttig arena for samspillet med det offentlige og arbeidslivets organisasjoner.

Vi samarbeider blant annet med NAV, spesielt på området utenforskap og prosessen med inkludering. Norge trenger flere fagarbeidere, og da betyr det at vi er nødt til å jobbe på flere arenaer for å få arbeidslivet til å ta i mot de som står utenfor, sier Skyum.

Ketil Solbakke, prorektor, Fagskolen Viken

Fagskolen Viken:

Samarbeid som virker

Fagskolen Viken kan bekrefte at partnerskapsmetodikken i Kompetanseforum Østfold har noe for seg.

I flere tiår har den praktisert nettopp dialog på tvers av arbeidsliv og utdanning for å etablere de utdanningsløp det er behov for.

Vi jobber hele tiden tett sammen med yrkessektorene, og kontakten går begge veier. Vi henvender oss for en dialog med ulike virksomheter, men de kommer også til oss med behov for kompetanseløft, sier Ketil Solbakke, prorektor for en skole som hvert år utdanner 4000 studenter.

Carina Holm, seniorrådgiver, HiØ Videre.

Høgskolen i Østfold:

Tettere på de som trenger kompetansen

Høgskolen i Østfold opplever et bedre samarbeid med relevante partnere gjennom Kompetanseforum Østfold.

Dialogen blir tettere, blant annet med Fredrikstad Næringsforening.  Vi har hatt kurs innenfor Lean og et stort prosjekt nå, innenfor sirkulærøkonomi. Et kurs med Rakkestad Næringsråd var også veldig populært, sier Carina Holm, seniorrådgiver ved HiØ Videre.

Dette er høyskolens enhet for oppdragsvirksomhet som ivaretar all eksternfinansiert etter- og videreutdanning, deltidsstudier og kurs tilpasset dagens arbeidsmarked.

Samarbeidet i forumet leder til prosesser i det daglige, der partene jobber seg frem til løsninger som bedre dekker utdanningsbehovet.

Vi kommer tettere på og klarer sakte, men sikkert å samarbeide for å gi den kunnskapen det er behov for i arbeidslivet, sier Carina Holm.

Christine Hassel Kristoffersen, leder for produkt og marked, Digital Norway

Digital Norway:

En brobygger på tvers av bransjer, offentlig og privat

Digital Norway er en non-profit virksomhet som bistår arbeidslivet med å takle teknologisk og digital omstilling.

Omstillingene fører til endringer som gir behov for ny kompetanse i arbeidsstokken. Her finnes det etter- og videreutdanningsprogrammer, men det er ikke nok. Man må jobbe på tvers av bransjer og på tvers av offentlig og privat – og her er Kompetanseforum Østfold blitt en unik brobygger som trekker frem kompetanse og deler den på tvers i Østfold, sier Christine Hassel Kristoffersen, leder for produkt og marked hos Digital Norway.

Stort utbytte for mange

Oppsummert er det grunnlag for å konkludere med at næringsliv, kommuner, offentlig sektor og utdanningssteder har utbytte av samarbeidet gjennom Kompetanseforum Østfold.

Kan dette være nyttig for din virksomhet? Ta kontakt med oss her

Artikkelliste