Dette jobber vi med

Vi tenker nytt og handler sammen for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionalt arbeidsmarked.

Vårt arbeid sikrer systematisk dialog mellom fylkeskommunale, kommunale og statlige sektorer, høgskoler, universiteter, fagskoler, partene i arbeidslivet, næringsliv, frivillige og ideelle organisasjoner osv.

Kompetanseforum er katalysator, som skaper resultater hos andre, gjennom å:

 • Frambringe kunnskap om kompetansebehov og arbeidsmarked i Østfold
 • Skape og videreutvikle relasjoner og sikre kunnskapsdeling og informasjonsflyt for samskaping
 • Motivere til aktiviteter hos deltakere, bidra til problemløsninger, påvirke at det skjer endringer og  stimulere til innovasjon

Mål for 2022-2023:

Delmål 1. Flere arbeidsgivere og arbeidstakere har økt fokus på kompetanseutvikling

 • Rigget til  arenaer for bevisstgjøring, identifisere floker og bidra til løsninger
 • Bidratt til utvikling av nye modeller og verktøy for at virksomhetenes etterspørselsevne, bestillerkompetanse og inkluderingskompetanse blir bedre
 • Bidratt til økt motivasjon og bevissthet på verdien av kompetanseutvikling gjennom formidling i media, SOME og på andre arenaer

Delmål 2.  Tilbud og tilgang til relevant utdanning og livslang læring blir bedre

 • Igangsatt tiltak som utvikler synlighet, fleksibilitet og relevans i kompetansetilbudene
 • Innhentet, bearbeide og formidlet kunnskap om kompetansebehov

Delmål 3. Flere unge og voksne velger utdanninger i forhold til dagens og framtidens behov

 • Innhentet og bearbeide kunnskapsgrunnlag for å få kontinuerlig innsikt i dagens og framtidens kompetansebehov
 • Nådd flere unge og voksne med kunnskap om dagens og framtidens kompetansebehov og framtidens utdanningsmuligheter
 • Bidratt til møteplasser så at karriere- og NAV-veiledere og lærere på ungdoms- og videregåendeskoler, fagskole og høgskole får oppdatert kunnskap om arbeidslivet

Delmål 4. Samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, mellom utdanning og arbeidsliv blir bedre

 • Utviklet god struktur og mekanismer for en god samhandlingsmodell/Kompetansforumet
 • Bidratt til bedre informasjonsflyt og kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
 • Bidratt til politikkutforming og deltatt i strategiske prosesser som pågår
 • Initiert internasjonal erfaringsutveksling

Kompetanseforum Østfold ble etablert i 2017 etter initiativet fra daværende Østfold fylkeskommune, NHO Østfold, LO Østfold, NAV Østfold, KS Akershus og Østfold og Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold. Med følgende mandatet:

 1. Skal bidra til bedre informasjonsflyt og kontinuerlig kunnskapsdeling mellom regionale utdannings- og arbeidslivsaktører
 2. Skal innhente og forsøke å vurdere regional arbeidsmarkedskunnskap og kompetansebehov
 3. Skal samordne regionale nettverk mellom utdanning og næring
 4. Skal indentifisere og bryte ned barrierer, som er hindringer til helhetlig tilnærming
 5. Skal bidra i arbeidet rettet mot spesielle utfordringer bl.a. for:
 • Økning av relevans både i fag- og yrkesutdanningen, fagskoleutdanningen, høyskoler og universiteter
 • Økning av antall læreplasser
 • Styrke tilbud og tilgang til målrettet etter- og videreutdanning
 • Styrke inkludering og integrering