Kom i gang med den nye normalen

Det viktigste ved Kompetanseforum Østfold er de relasjoner og den tillit som er skapt mellom deltakerne. Med dette har vi skapt den kulturen kompetansepolitikken er avhengig av, ved at iverksettingen av den har som grunntrekk at ingen sitter med virkemidler alene, det må samarbeid til for at tiltak og virkemidler skal få effekt. I tiden når korona stresstester vårt samfunn og våre virksomheter er dette viktig å opprettholde.

 

Derfor ble det 23. september gjennomført en digital samling i Kompetanseforum Østfold – Kom i gang med den nye normalen. Hensikten var å samle troppene etter korona-oppholdet, gå igjennom innsatsområder og arbeidsmåter for Kompetanseforum 2.0, samt gi rom for refleksjoner og innspill på målområdene.

På den digitale samlingen fikk rundt 40 representanter fra regionale utdanningsinstitusjoner, næringslivet og offentlig forvaltning mulighet for å møtes for første gang på lenge, og muligheten ble til det fulle utnyttet for med et ekte og sterkt engasjement for å gå løs på komplekse utfordringer sammen.

Det er spesielt viktig å forholde seg til verden på en ny måte nå. Et av spørsmålene vi stilte oss var:

Er det noen nye utfordringer, og behov for ny type kompetanse har kommet opp under korona?

  • I kjølvannet av koronakrisen ser alle at det er ett økt behov for at ansatte, ledere, elever og studenter får øke den digitale kompetansen. Spranget i ferdigheter er stort, og noen har behov for helt grunnleggende digitale ferdigheter, mens noen trenger ny kompetanse om mer komplekse tema som f.eks. hvordan å ta i bruk kunstig intelligens, om datafangst og anvendelse av data, om datasikkerhet, samt hvordan undervise og veilede på en god måte på digitale plattformer. Mangel på utstyr og grunnleggende digitale ferdigheter er et hinder for god digital samhandling i en bedrift.
  • De ble spilt inn at flere arbeidsgivere enn før etterspør fagbrev og spisskompetanse, derfor øker etterspørsel etter fagskolens tilbud. 
  • Det er også økt behov for omstillingskompetanse og utviklingskompetanse. Kompetanse om beredskap og risikovurderinger er viktig, og kreves av mange nå. 
  • Det ble også pekt på at sosial kompetanse er viktigere enn noen gang. Det er derfor viktig å jobbe for økt vektlegging av sosial kompetanse i alle de ulike utdanningsløpene.

Det er ofte et stort gap mellom hva ledelsen behersker i forhold til de ansatte lenger ned i organisasjonskartet. Vi stilte oss videre spørsmålet:

Hva skal til for at din virksomhet kunne jobbe bedre med kompetanseheving av egne ansatte?

  • En av utfordringene som ble pekt på er målgruppens motivasjon. Erfaringer viser at deltagere kan være lite aktive, og at mange deltakere mangler grunnleggende ferdigheter for å ha nytte av nettbaserte tilbud. Det er viktig å legge vekt på at den ansatte skal kunne relatere til kompetansehevingen og se seg selv som en viktig brikke og som en del av bedriftens utvikling.
  • Utfordringen for bedriftene er å avsette tid til opplæring og samtidig klare å ivareta drift.
  • Det savnes verktøy for kompetansekartlegging og oversikt over totale tilbud.
  • Det kan være vanskelig å finne noe som passer til de individuelle behov.
  • Man ser økende etterspørsel etter kortere fleksible utdanninger, som tilpasses et hektisk arbeidsliv.
  • En av hindringene for utdanningsinstitusjonene er mangel på midler til å hente inn vikarer når noen er på kurs.

Videre på programmet sto et spennende gjesteinnlegg om kompetanseutvikling og effektiv implementering ved Glenn Ruud fra Wilhelmsen Ships Service. Han er en forkjemper for læringsmodellen 70:20:10 og er i ferd med å utgi en bok som ser på hvordan kompetanseutvikling kan gi bedre effekt og endre adferd. Dagen etter ble Kompetanseforums deltakere med til Oslo Business Forums Digitale konferanse «The New Normal» for inspirasjon, nye innsikt og nettverking.