Fra oss og dem til vi. Kultur nyter strategi til frokost

Et seminar hvor samhandling på tvers, kommunikasjon og kulturendring står i fokus. 

Marte Berger Beck  

På seminaret 4. juni fikk Kompetanseforum Østfold satt disse temaer på dagsorden:

  • Fra lidelse til ledelse
  • Sosial kompetanse – kan det læres?
  • Hvordan skape en sterk og transparent tillitskultur?

Vi valgte ny tilnærming til disse temaer, og vi har benyttet kultur for å drøfte kultur

Hans-Petter Thøgersen & Co fra Kulturværste AS spilte egenkomponert forestilling. Medarbeiderkodens far Rune Semundseth og forfatter til kommende Kulturkoden inspirerte oss videre gjennom temaene. Per Ivar Clementsen ledet oss talentfullt gjennom dagen.

Vi løftet samhandling som tema frem gjennom kultur, foredrag og egenaktivitet. Vi satte ord på hva som skal til for å rive ned tenkesiloer, dele kompetanse og ta del i hverandres erfaringer ble viktig på seminaret. Videre betydningen av å bedre den sosiale kompetansen og det å bygge en sterk og transparent tillitskultur.

Kultur nyter strategi til frokost

I alle sektorer er vi helt avhengig av tettere tverrfaglig samarbeid. Det er dette paradigmeskiftet innenfor organisasjonstenkning hele samfunnet befinner seg i. Det er viktig med nye strukturer og  mer dynamiske strategier. Men, som man sier på godt norsk «culture eats strategi for breakfast.»

Mange er enige om at siloene og for tungt hierarki skaper barrierer for omstilling. Tradisjonelt hierarki passer dårlig, vi må krysskoble, mobilisere ressurser på tvers.  «De» versus «vi» oppførsel, silotenking og nontransparency leder til samarbeidsutfordringer.

Hvordan løser vi manglende samhandling på tvers?

Når vi samarbeider på tvers må vi jobbe med mennesker og vi har sjelden noen formell autoritet. I stedet for enveis topp ned-kommandoer har kommunikasjonen tendens til å være i horisontale samtaler. Team-arbeid, som har løsere kjøreregler, fleksibilitet og mer rom for innovasjon, syntes å bli vå nye hverdag. Her spiller sosial kompetanse en viktig rolle.

Digitalisering fremmer behov for sosial kompetanse

De menneskenære oppgavene blir viktigere i alle yrker, når maskinene blir våre nye kollegaer. Sosial kompetanse beskrives som evnen til å omgås andre og ikke minst samarbeide med andre. Det handler om nysgjerrighet, åpenhet og stor grad av velvilje.

Mange bl.a. World Economic Forum peker på at gode samarbeidsevner samt andre sosiale ferdigheter og emosjonell intelligens vil være mer ettertraktet enn før. Sosial kompetanse vil få ny rolledeling mellom mennesker og maskiner. Det handler om å være engasjert og kunne stille gode spørsmål, ha respekt for hverandres tid og hverandres mening. Også egenskaper som empati og evnen til å lytte til andre og håndtere konflikter blir viktigere. Det viser seg at det slett ikke blir mindre menneskelighet av mer teknologi – snarere tvert om.

Lederrollen endrer seg fra «ekspert til coach»

Vil du lykkes som leder eller utvikle organisasjonen inn i fremtiden kan du glemme «gratis» autoritet og egen fagekspertise. Dine medarbeidere er fageksperter og de gjør jobben med stor grad av autonomi. De fleste har større faglig ekspertise enn deg og derfor må din ledelse springe ut fra noe annet enn din faglige ekspertise og kontroll. Dette var i sentrum av vårt budskap på seminaret.

Tillitskultur er et felles ansvar

Tillit er ikke noe vi har, men noe vi kan få dersom vi gjør de rette handlinger i vårt lederskap og medarbeiderskap. Både leder og ansatt må lære seg en mer spørrende og undrende tilnærming til sin gjerning. Integritet og velvilje skaper tillit og folkeskikk er starten på god kultur.

* «Kultur spiser strategi til frokost» Drucker (US), «Kultur nyter strategi til frokost» Løken & Semundseth (NOR)